WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH przez Agencję Chopok Sp. z o.o.

 1. Zawarcie umowy (zgłoszenia) z Agencją CHOPOK Sp. z o.o. 31-033 Kraków, ul. Westerplatte 15/16, zwaną dalej Organizatorem następuje z chwilą podpisania przez osobę zgłaszającą i Organizatora stosownej umowy. Przed zawarciem umowy zgłaszający winien zapoznać się z warunkami uczestnictwa i programem imprezy.
 2. Uczestnikiem imprezy jest osoba podpisująca umowę (zgłoszenie) oraz osoby objęte umową (zgłoszeniem)
 3. W chwili podpisania umowy zgłaszający wpłaca pierwszą część należności w wysokości 30% ceny imprezy. Termin wpłaty pozostałej kwoty – 30 dni przed rozpoczęciem imprezy.
 4. Nie dokonanie w terminie zapłaty lub niedostarczenie w terminie niezbędnych dokumentów lub informacji powoduje skreślenie z listy uczestników na warunkach rezygnacji z winy uczestnika.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków umowy z zastrzeżeniem postanowień punktu 7. O każdej zmianie istotnych warunków umowy (cena, termin, miejsce pobytu, zakwaterowanie, wyżywienie, środek transportu) Organizator powiadomi uczestnika pisemnie, e-mailowo.
 6. Jeśli klient powiadomiony o zmianie warunków Umowy nie zgłosił w terminie 5 dni od zawiadomienia rezygnacji – przyjmuje się, że wyraził zgodę na zmienione warunki. Jeśli Klient zrezygnuje z imprezy otrzymuje zwrot wpłaconej kwoty.
 7. Cena ustalona w umowie może być podwyższona nie później niż 20 dni przed datą rozpoczęcia imprezy, jeśli jest to uzasadnione wzrostem kosztów transportu, wzrostem ceł, podatków, opłat miejscowych, kursów walut.
  W okresie 20 dni przed terminem wyjazdu cena ustalona w umowie nie może być zmieniona.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z powodu decyzji władz państwowych, działania siły wyższej, w przypadku niewystarczającej liczby uczestników imprezy turystycznej. W takim przypadku Klient otrzymuje zwrot wpłaconej kwoty
  Minimalna ilość uczestników zostanie określona w umowie dotyczącej konkretnej imprezy.. Odwołanie imprezy z powodu braku minimalnej ilości uczestników może nastąpić nie później niż 21 dni przed imprezą.
 9. Klient może zrezygnować z udziału w imprezie. Za datę rezygnacji przyjmuje się:
  A – dzień wpływu oświadczenia Klienta o rezygnacji
  B – dzień następny po dniu w którym Klient nie wykonał czynności określonej w zgłoszeniu, takiej jak uzupełnienie wpłaty, dostarczenie wymaganych dokumentów.
  C – dzień rozpoczęcia imprezy, jeśli Klient nie weźmie w niej udziału, np. nie stawi się na miejscu zbiórki, nie zgłosi się w czasie i miejscu realizacji świadczeń wskazanych w programie lub woucherze.
 10. W przypadku rezygnacji z imprezy przez Klienta z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora, o których mowa w punkcie 8, a także z powodu odmowy lub zatrzymania paszportu, braku dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy, choroby lub innych przypadków losowych. Organizator może potrącić z wpłaty Klienta:
  do 40 dni przed imprezą opłatę manipulacyjną w wysokości 80 zł,
  39-30 dni – 10% ceny imprezy, jednak nie więcej niż faktycznie poniesione koszty
  29-21 dni – 20% ceny imprezy, jednak nie więcej niż faktycznie poniesione koszty
  20-15 dni – 50% ceny imprezy, jednak nie więcej niż faktycznie poniesione koszty
  14-07 dni – 75% ceny imprezy, jednak nie więcej niż faktycznie poniesione koszty
  poniżej 7 dni – 90% ceny imprezy, jednak nie więcej niż faktycznie poniesione koszty
 11. Klient ma możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w imprezie.
 12. W przypadku zmian dokonywanych przez Klienta po zawarciu umowy polegających na zmianie nazwiska uczestnika imprezy, zmianę typu zakwaterowania w ramach tego samego obiektu, zmianę zakresu świadczeń (np. rodzaju wyżywienia) Organizator może pobrać opłatę manipulacyjną w wysokości 80 zł oraz inne faktycznie poniesione koszty.
 13. Przy wyjeździe transportem własnym Klienta, Klient otrzymuje woucher stanowiący podstawę odbioru wykupionych świadczeń w terminie 7 dni od daty dokonania pełnej wpłaty, i dostarczeniu wszystkich wymaganych dokumentów.
 14. Organizator jest odpowiedzialny za przebieg imprezy zgodnie z programem oraz ustaloną, jakością i standardem świadczeń. Wnioski, uwagi i skargi należy zgłaszać w trakcie trwania imprezy na miejscu w recepcji hotelu i do rezydenta.
 15. REKLAMACJE – Biuro podróży ogranicza swoją odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy do dwukrotności ceny imprezy turystycznej względem każdego klienta zgodnie z art. 11b Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych.
  Jeżeli uczestnik stwierdzi wady imprezy, winien on wnieść reklamację względem pilota lub lokalnego przedstawiciela biura podróży celem umożliwienia usunięcia wady na miejscu.
  Okres rozpatrywania reklamacji wynosi 30 dni od daty zakończenia imprezy turystycznej, a w wypadku zgłoszenia tej reklamacji po zakończeniu imprezy turystycznej 30 dni od jej złożenia (obowiązuje data wpłynięcia pisma do biura).
  Podstawą reklamacji nie mogą być okoliczności, za które biuro podroży nie ponosi odpowiedzialności.
 16. Organizator nie odpowiada za niedogodności zaistniałe w trakcie pobytu wynikłe z przyczyn od niego niezależnych np. warunki atmosferyczne, decyzje państwowe, działanie sił wyższych lub leżących po stronie Klienta.
 17. Organizator nie zwraca wartości świadczeń, które w całości lub w części nie zostały wykorzystane z przyczyn leżących po stronie Klienta.
 18. Klienci zobowiązani są do naprawienia szkód wyrządzonych przez siebie w trakcie trwania imprezy. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich prawni opiekunowie
 19. Organizator ubezpiecza Klienta od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia. Do umowy dołączona jest informacja o rodzaju o zakresie ubezpieczenia .
 20. Jeśli z przyczyn niezależnych od Organizatora wcześniej uzgodnione świadczenia zostaną zastąpione innymi o tej samej lub wyższej, jakości Klient nie może domagać się od Organizatora odszkodowania z tego tytułu
 21. Umowa została zawarta w oparciu o Kodeks Cywilny oraz Ustawę o usługach turystycznych z dnia 29.08.1997
 22. Wszelkie spory wynikłe ze stosowania niniejszej umowy rozstrzygnie właściwy sąd.
 23. Pisemne potwierdzenie posiadania umowy gwarancji ubezpieczeniowej poniżejStosownie do postanowień art.14 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 223, poz. 2268 z późn. zm.)
  Agencja CHOPOK Sp. z o.o. 31-033 Kraków, ul. Westerplatte 15/16 działając jako organizator turystyki posiadający zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Małopolskiego pod nr 66 potwierdza posiadanie zabezpieczenia, na wypadek swojej niewypłacalności, w zakresie:  
  • pokrycia kosztów powrotu klientów z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu z imprezy turystycznej w wypadku, gdy organizator turystyki lub pośrednik turystyczny wbrew obowiązkowi nie zapewnia tego powrotu
  • pokrycia zwrotu wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną w wypadku, gdy z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego oraz osób, które działają w ich imieniu impreza turystyczna nie zostanie zrealizowana
  • pokrycia zwrotu części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, odpowiadającą części imprezy turystycznej, która nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego oraz osób, które działają w jego imieniu
  w formie umowy gwarancji ubezpieczeniowej nr  M 209877 wystawionej przez: Signal – Iduna
  1. Gwarancja jest ważna w okresie od dnia 01.07.20189 do dnia 30.06.2019 i obejmuje ochroną wszystkie umowy o organizowanie imprez turystycznych zawarte w okresie obowiązywania gwarancji, chociażby ich wykonanie nie nastąpiło w tym okresie, jeżeli informacje o wystąpieniu zdarzenia objętego gwarancją zostaną przekazane Gwarantowi w terminie do 1 roku po upływie okresu obowiązywania gwarancji.
  2. Suma gwarancyjna wynosi: 49 500,00 zł
  3. Oryginał gwarancji znajduje się u Marszałka Województwa Małopolskiego z siedzibą w Krakowie, ul. Basztowa 22 (adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków).
  4. Klient ubiegający się o pokrycie kosztów jego powrotu do kraju w sytuacji, gdy organizator turystyki lub pośrednik turystyczny wbrew obowiązkowi i pomimo wezwania nie zapewnia tego powrotu powinien niezwłocznie skontaktować się z Marszałkiem Województwa Małopolskiego nr tel. 12/37-96-029 lub 028 e-mail: uslugiturystyczne@malopolska.mw.gov.pl albo z najbliższą placówką konsularną i przedstawić umowę o świadczenie usług turystycznych oraz oświadczenie o niewykonaniu przez organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego obowiązku w zakresie zapewnienia powrotu do kraju.
  5. Klient ubiegający się o zwrot wniesionych wpłat lub ich części w razie niewykonania zobowiązań umownych powinien zgłosić się do Marszałka Województwa Małopolskiego lub do Gwaranta. Do żądania zapłaty należy dołączyć:
  • kopię umowy o świadczenie usług turystycznych,
  • kopię dowodu wpłaty za imprezę turystyczną,
  • oświadczenie stwierdzające niewykonanie przez organizatora turystyki zobowiązań umownych o określonej wartości,
  • oświadczenie zawierające wskazanie rachunku bankowego, na który ma nastąpić wypłata z gwarancji, albo wskazanie innego sposobu wypłaty z gwarancji.
  Prezes Zarządu
  Lubica Ostrowska